Forretningsbetingelser

1. Om JDTlaw

1.1. Advokat Jakob Dahl Thomsen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

 

1.2. Advokatfirmaet JDTlaw ved advokat Jakob Dahl Thomsen (CVR-nr. 35007806) driver virksomhed på adressen Krogholmen 9, 2840 Holte og – sammen med DUKADA ApS på – adressen DTU Science Park, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

 

1.3. JDTlaw kan på begge adresser kontaktes på telefonnummer 50 28 00 92 samt på mailadressen jdt@jdtlaw.dk.

 

 

2. Anvendelsesområde

2.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, der udføres af advokatfirmaet JDTlaw medmindre andet aftales skriftligt.

 

 

3. Opgaven

3.1. JDTlaw og klienten aftaler løbende bistanden og omfanget af hver opgave samt klientens og eventuelt andres medvirken og ydelser.

 

3.2. Alle juridiske opgaver udføres i overensstemmelse med de af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

 

3.3. Originale dokumenter tilbageleveres ved sagens afslutning. Relevante sagsakter i øvrigt opbevares af JDTlaw på arkiv i mindst 5 år fra fakturadatoen.

 

 

4. Honorar

4.1. JDTlaw fastsætter honoraret efter en samlet vurdering af sagen. Der tages udgangspunkt i tidsforbruget, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

 

4.2. JDTlaw oplyser såvel forbrugere som forretningskunder om det forventede honorar og kriterierne for dets beregning, inden arbejdet påbegyndes. Timesatsen vil som udgangspunkt være mindre for ikke juridiske konsulentopgaver (f.eks. om forretningsmæssige spørgsmål) sammenlignet med satsen for juridiske opgaver.

 

4.3. Såfremt det er relevant, undersøges altid mulighederne for forsikringsdækning, retshjælp og/eller fri proces.

 

4.4. JDTlaw kan anmode om depositum for honorar og udlæg, inden arbejdet påbegyndes. Ethvert depositum indsættes på klientkonto (se pkt. 5).

 

4.5. JDTlaw afregner som udgangspunkt over for klienten, når en opgave er afsluttet. Ved længerevarende sager afregnes der med passende intervaller – sædvanligvis kvartalsvis – medmindre andet er aftalt.

 

4.6. JDTlaws betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

 

 

5. Klientmidler

5.1. Alle klientmidler bliver indsat på klientkonto og forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Deposita anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

 

5.2. Tilskrevne renter på klientkontoen over et minimumsbeløb tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

 

5.3. JDTlaw har klientbankkonto i Nykredit Bank.

 

5.4. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

 

 

6. Fortrolighed og interessekonflikter

6.1. JDTlaw er i henhold til reglerne for advokater underlagt tavshedspligt. JDTlaw påtager sig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter indbyrdes.

 

 

7. Identitetsoplysninger, ansvar, forsikring

7.1. JDTlaw er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger om alle sine klienter. Såfremt sagen konkret er omfattet af Hvidvaskloven – det gælder i hovedtræk sager om transaktioner, der medfører kapitaloverførsler – er JDTlaw forpligtet til at opbevare disse identitetsoplysninger om klienten.

 

7.2. JDTlaw er i ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Der er tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

 

7.3. JDTlaws ansvarsforsikring er tegnet hos HDI Danmark (HDI Global SE), Indiakaj 6, 2100 København Ø, under CVR nr 35007806. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

 

8. Advokatetiske regler, klageadgang

8.1. JDTlaw (advokat Jakob Dahl Thomsen) er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

8.2. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af JDTlaw og/eller utilfredshed med JDTlaws adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

 

9. Lovvalg og værneting

9.1. Enhver tvist mellem en klient og JDTlaw skal afgøres efter dansk ret og kan kun indbringes for danske domstole.

 

9.2. Hvis sagen vedrører JDTlaws adfærd eller salær kan klienten indbringe spørgsmålet for Advokatnævnet, jfr. ovenfor.

 

 

Senest opdateret november 2018