Forretningsbetingelser

1. Om JDTlaw

1.1. Cand. Jur. Jakob Dahl Thomsen blev uddannet som cand. jur. i 1978 og har drevet virksomhed som advokat i flere perioder. Hans advokatbeskikkelse blev deponeret med virkning fra den 1. juli 2021.

 

1.2. Rådgivningsfirmaet (forretning og jura) JDTlaw ved cand. jur. advokat Jakob Dahl Thomsen (CVR-nr. 34580944) driver virksomhed på adressen Krogholmen 9, 2840 Holte og – sammen med DUKADA ApS – på adressen DTU Science Park, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

 

1.3. JDTlaw kan på begge adresser kontaktes på telefonnummer 50 28 00 92 samt på mailadressen jdt@jdtlaw.dk.

 

 

2. Anvendelsesområde

2.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, der udføres af advokatfirmaet JDTlaw medmindre andet aftales skriftligt.

 

 

3. Opgaven

3.1. JDTlaw og klienten aftaler løbende bistanden og omfanget af hver opgave samt klientens og eventuelt andres medvirken og ydelser.

 

3.2. Originale dokumenter tilbageleveres ved sagens afslutning. Relevante sagsakter i øvrigt opbevares af JDTlaw på arkiv i mindst 5 år fra fakturadatoen.

 

 

4. Honorar

4.1. JDTlaw fastsætter honoraret efter en samlet vurdering af sagen. Der tages udgangspunkt i tidsforbruget, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

 

4.2. JDTlaw oplyser såvel forbrugere som forretningskunder om det forventede honorar og kriterierne for dets beregning, inden arbejdet påbegyndes. Timesatsen vil som udgangspunkt være mindre for ikke juridiske konsulentopgaver (f.eks. om forretningsmæssige spørgsmål) sammenlignet med satsen for juridiske opgaver.

 

4.3. Såfremt det er relevant, undersøges altid mulighederne for forsikringsdækning, retshjælp og/eller fri proces, herunder om sagen bør behandles af en juridisk rådgiver med advokatbeskikkelse.

 

4.4. JDTlaw kan anmode om depositum for honorar og udlæg, inden arbejdet påbegyndes. 

 

4.5. JDTlaw afregner som udgangspunkt over for klienten, når en opgave er afsluttet. Ved længerevarende sager afregnes der med passende intervaller – sædvanligvis kvartalsvis – medmindre andet er aftalt.

 

4.6. JDTlaws betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

 

5. Fortrolighed og interessekonflikter

6.1. JDTlaw opretholder tavshed om sager for sine klienter. JDTlaw påtager sig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter indbyrdes.

 

6. Identitetsoplysninger, ansvar

6.1. JDTlaw er som andre rådgivningsfirmaer forpligtet til at indhente identitetsoplysninger om alle sine klienter. Såfremt sagen konkret er omfattet af Hvidvaskloven – det gælder i hovedtræk sager om transaktioner, der medfører kapitaloverførsler – er JDTlaw forpligtet til at opbevare disse identitetsoplysninger om klienten.

 

6.2. JDTlaw er i ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

 

7. Lovvalg og værneting

7.1. Enhver tvist mellem en klient og JDTlaw skal afgøres efter dansk ret og kan kun indbringes for danske domstole.

 

Senest opdateret juni 2021