PRIVATLIVSPOLITIK FOR JDTlaw

 

JDTlaw ved cand. jur. Jakob Dahl Thomsen er rådgivningsvirksomhed, der tilbyder juridisk og kommerciel rådgivning til sine kunder.

 

En rådgiver skal udvise en adfærd, der stemmer overens med klienternes interesser, og vi opretholder tavshed om vore klienters sager. Dette gælder også, når vi behandler personoplysninger, og JDTlaw betragter beskyttelse af sine kunders og samarbejdspartneres personoplysninger som en naturlig og integreret del af opgaverne.

 

I det følgende kan du læse, hvordan JDTlaw håndterer personoplysninger, herunder hvordan vi indsamler, bruger og beskytter disse oplysninger.

 

1. DATAANSVARLIG

 

JDTlaw er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

KONTAKTOPLYSNINGER:

 

JDTlaw ved cand. jur. Jakob Dahl Thomsen
CVR-nr. 34 58 09 44
Krogholmen 9
2840 Holte

Kontaktperson: Jakob Dahl Thomsen
E-mail: jdt@jdtlaw.dk

 

2. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES, OG HVAD BRUGES DE TIL?

 

JDTlaw indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er

 

• nødvendige for at kunne give et tilbud på en ydelse
• nødvendige for at indgå en aftale om og udføre en ydelse
• nødvendige for at indgå en aftale om køb af associerede ydelser eller varer fra vores samarbejdspartnere
• nødvendige for at forbedre vores produkter og tjenester

 

Derudover kan det være bestemt ved lov hvilke type personoplysninger, som vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

 

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6, 9, 10 og 87 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016). Behandlingen sker typisk, fordi du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, eller vi er juridisk forpligtet til at foretage en behandling (eksempelvis i henhold til hvidvaskningsloven eller bogføringsloven).

 

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 

 • Oplysninger til brug for at afgive et tilbud og/eller indgå en aftale. I forbindelse med indgåelse af en aftale behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Vi behandler disse personoplysninger for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.
 • Når du registreres som kunde hos os, indsamler vi identitetsoplysninger. Det omfatter eksempelvis kopi af sundhedskort, kørekort eller pas. Vi behandler disse oplysninger for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskningsloven.
 • Oplysninger til brug for at løse opgaven. Vi behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet os. Oplysningerne kan du enten selv have givet os, eller vi kan have indhentet dem fra tredjepart, herunder offentliggjorte personoplysninger. Da advokatopgaverne er meget forskellige, kan det omfatte mange forskellige former for personoplysninger.
 • Følsomme oplysninger. Vi behandler kun følsomme personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne rådgive dig, eller hvis lovgivningen kræver det, eller giver os ret til det. Hvis ikke retten eller pligten følger af lovgivningen, indhenter vi dit samtykke til at behandle følsomme personoplysninger. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger, som er relevante for behandlingen af din sag.
 • Oplysninger om strafbare forhold. Vi vil i nogle tilfælde behandle personoplysninger om strafbare forhold, hvis vi har opnået samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, som klart overstiger interessen i, at behandlingen ikke sker (interesseafvejning), eller lovgivningen i øvrigt giver os ret til det. Behandling af personoplysninger om strafbare forhold vil oftest ske i forbindelse med behandling af straffesager.

 

3. MARKEDSFØRING

 

Personoplysningerne vil ikke blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, medmindre du har givet eksplicit samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

 

 

4. HVEM HAR ADGANG TIL PERSONOPLYSNINGERNE?

 

JDTlaws medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller overholde gældende lovgivning.

 

Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at vi kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra JDTlaw og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren.

 

Vi kan blandt andet videregive personoplysningerne til:

 

 • Vores IT-leverandører, herunder hosting (eventuel opbevaring af personoplysningerne på vores vegne) og it-support;
 • Eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for at opfylde kundeaftalen, herunder eksempelvis din revisor, bank eller anden rådgiver;
 • Vores egne leverandører og samarbejdspartnere som for eksempel vores bank, forsikringsselskab og revisor mv.;
 • Offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for sagen, eller vi er pålagt det i henhold til lov, herunder SØIK i henhold til hvidvaskningsloven

 

Vi videregiver i øvrigt ikke personoplysninger, herunder personnumre, følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, til andre uden samtykke, medmindre det sker for at varetage vores kunders interesser, eller vi er forpligtet til det ved lov. Det omfatter eksempelvis tilfælde, hvor vi skal bruge personnummeret mv. til at indgive en stævning hos domstolene eller klage på en klients vegne til en offentlig myndighed.

 

Vi overfører ikke personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for din konkrete sag, og du har bedt os om det. Ved videregivelse til databehandlere uden for EU/EØS sikrer vi, ved brug af blandt andet databehandleraftaler, at dine oplysninger og rettigheder forbliver beskyttede, og at beskyttelsesniveauet er højt.

 

5. HVOR LÆNGE OPBEVARES OPLYSNINGERNE?

 

Personoplysningerne opbevares, så længe du er kunde hos os.

 

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne så længe, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskningsloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Hvis en eller flere forældelsesfrister i din sag er 10 år, vil vi normalt gemme dine personoplysninger og sagsmaterialet i op til 10 år, hvorefter personoplysningerne vil blive slettet.
Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende retssag mv.

 

6. DINE RETTIGHEDER

 

 • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig. Din ret til indsigt kan dog være begrænset ved lov, herunder på baggrund af advokaters omfattende tavshedspligt, eller for at beskytte andres privatliv. Vores interne knowhow, vurderinger og notater mv. er også undtaget for retten til indsigt;
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger;
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt elektronisk format);
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle personoplysninger; som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme; som ikke er nødvendige for, at vi fortsat kan betjene dig som kunde; eller som vi har ret til fortsat at behandle.

 

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Dette kan medføre, at vi muligvis ikke er i stand til at tilbyde dig visse ydelser.

Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen. Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

 

7. KLAGE

 

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen oplyst under pkt. 2.
Du har også mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 

8. ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.  Klienter og samarbejdsparter vil blive orienteret om væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, der kan berøre dem.

 

Opdateret juni 2021